درحال حاضرباتوجه به افزایش خرید وپرداختهای الکترونیک دستگاه های کارت خوان ازاهمیت و جایگاهی ویژه ای برخوردارگشته است دراین تحقیق به بررسی رضایت مشتریان ازعملکرد دستگاه های کارت خوان پرداخته شده است نتایج این تحقیق که ماهیت پیمایشی دارد ازطریق مصاحبه و پرسشنامه بدست آمده است جامعه اماری شامل 200 نفر ازمشتریان مغازه ها و فروشگاه های شهرستان اردکان می باشد نتایج نشان میدهد که امنیت دستگاه های کارت خوان بیشترین تاثیر را برروی رضایت افراد گذاشته است علاوه براین پایین بودن هزینه آن بیشترین رابطه با رضایت مشتری داشته است نکته قابل توجه این استکه پاسخگویی دستگاه های کارت خوان کمترین رابطه با مشتری دارد که باید مورد بررسی قرارگیرد همچنین مسئولین میتوانند با رسیدگی به شکایت افراد و حل مشکلات آن عملکرد بهتری درجذب و رضایت مشتری ازدستگاه های کارتخوان داشته باشند.